Paranthrene tabaniformis

Paranthrene tabaniformis